متن انگیزشی انگلیسی

متن انگیزشی انگلیسی

چرا انگیزه مهم است ؟

انگیزه محرک ایجاد تغییر است و عاملی است که باعت میشود با وجود دشواری و موانع زیاد در مسیر خواسته هایتان همچنان به حرکت ادامه دهید و به خواسته تان برسید.داشتن انگیزه زیاد قطعا تاثیر بسیاری در میزان موفقیت شما خواهد داشت و مسیر رسیدن به موفقیت را برای شما آسان تر می کند.

برای همین ما 45 متن انگیزشی انگلیسی که گفته های افراد بزرگ و موفق تاریخ هستند را جمع آوری کرده ایم و در اختیار شما قرار داده ایم تا به شما کمک کنیم در مسیر رسیدن به خواسته تان از انگیزه بالایی برخوردار باشید.

متن انگیزشی انگلیسی در مورد تغییر کردن

متن انگیزشی انگلیسی در مورد تغییر کردن

To improve is to change; to be perfect is to change often 

برای بهبود یافتن باید تغییر کنید، برای عالی بودن باید مرتبا تغییر کنید

 • وینستون چرچیل

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude

اگر چیزی را دوست ندارید، آن را تغییر دهید. اگر نمی توانید آن را تغییر دهید، نگرش خود را تغییر دهید.

 • مایا آنجلو

“The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new

راز تغيير اين است که تمام انرژی خود را نه بر روی جنگيدن با مسائل قديمی، بلکه روی ساختن چيزهای جديد متمرکز کنيد

 • سقراط

I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples

من به تنهایی نمی‌توانم دنیا را تغییر دهم، اما می‌توانم سنگی را روی آب بیندازم تا موج‌های زیادی ایجاد کند

 • مادر ترزا

.

The price of doing the same old thing is far higher than the price of change

بهای انجام همان کار قدیمی بسیار بالاتر از قیمت تغییر است.

 • بیل کلینتون

What’s dangerous is not to evolve

چیزی که خطرناک است، تکامل نیافتن است.

 • جف بزوس

Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality

از آنجا که ما نمی توانیم واقعیت را تغییر دهیم، بیایید چشمانی را که واقعیت را می بینند تغییر دهیم.

 • نیکوس کازانتزاکیس

Change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don’t belong

تغییر کردن دردناک است، اما هیچ چیز به اندازه گیر افتادن در جایی که به آن تعلق ندارید دردناک نیست.

 • مندی هیل

Be the change that you wish to see in the world (مهاتما گاندی)

متن انگیزشی انگلیسی / تغییری باش که میخواهی در جهان ببینی

Opinions are made to be changed – or how is truth to be got at

نظرات برای تغییر ایجاد می شوند – وگرنه چگونه می توان به حقیقت دست یافت؟

 • لرد بایرون

The first step toward change is awareness. The second step is acceptance

اولین قدم برای تغییر، آگاهی است. مرحله دوم پذیرش است.

 • ناتانیل براندن

If we don’t change, we don’t grow. If we don’t grow, we aren’t really living

اگر تغییر نکنیم، رشد نمی کنیم. اگر رشد نکنیم، در واقع زندگی نمی کنیم.

 • گیل شیهی

Maturity is when you stop complaining and making excuses, and start making changes

به بلوغ رسیدن زمانی است که از شکایت و بهانه جویی دست بردارید و شروع به ایجاد تغییرات کنید.

 • روی تی بنت

Open your arms to change, but don’t let go of your values

آغوش خود را برای تغییر باز کنید، اما ارزش های خود را رها نکنید.

 • دالای لاما

A wise man changes his mind, a fool never will

یک مرد عاقل نظرش را عوض می کند، یک احمق هرگز.

 • ضرب المثلی اسپانیایی
متن انگیزشی انگلیسی در مورد معنی زندگی

متن انگیزشی انگلیسی در مورد معنی زندگی

Don’t settle for what life gives you; make life better and build something

به آنچه زندگی به شما می دهد بسنده نکنید ؛ زندگی را بهتر کنید و چیزی بسازید.

 • اشتون کوچر

I believe every human has a finite number of heartbeats. I don’t intend to waste any of mine

من معتقدم هر انسانی تعداد محدودی ضربان قلب دارد. من قصد ندارم هیچکدام از ضربان هایم را هدر دهم.

 • نیل آرمسترانگ

The good life is one inspired by love and guided by knowledge

زندگی خوب، زندگی الهام گرفته از عشق و هدایت شده توسط دانش است.

 • برتراند راسل

The quality, not the longevity, of one’s life is what is important.

کیفیت زندگی مهم است نه طول عمر.

 • مارتین لوتر کینگ جونیور

Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain

زندگی این نیست که منتظر بمانید تا طوفان بگذرد، بلکه یادگیری رقصیدن در باران است

 • ویویان گرین

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever

طوری زندگی کن که انگار قراره فردا بمیری.طوری یاد بگیر که انگار تا ابد زنده خواهی بود.

 • مهاتما گاندی

Life isn’t about finding yourself ,Life is about creating yourself (جورج برنارد شاو)

متن انگیزشی انگلیسی/زندگی این نیست که خودت رو پیدا کنی زندگی یعنی ساختن خود

You get in life what you have the courage to ask for

شما در زندگی چیزی به دست می آورید که شجاعت درخواستش را داشته باشید.

 • اپرا وینفری

The true currency of life is time, not money, and we’ve all got a limited stock of that

ارز واقعی زندگی، زمان است، نه پول، و همه ما مقدار محدودی از آن را داریم.

 • رابرت هریس

The good life is a process, not a state of being. It is a direction not a destination

زندگی خوب یک فرآیند است، نه یک حالت وجود.یک مسیر است نه یک مقصد.

 • کارل راجرز

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یک اینکه انگارهیچ معجزه ای وجود ندارد. دیگر این است که انگار همه چیز یک معجزه است.

 • آلبرت انیشتین

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much

اگر برنامه زندگی خود را طراحی نکنید، به احتمال زیاد در برنامه شخص دیگری قرار خواهید گرفت. حدس بزنید چه نقشه ای برایتان چیده اند؟ چیز زیادی نیست

 • جیم ران

Life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises

زندگی هنر نتیجه گیری کافی از مقدماتی ناکافی است

 • ساموئل باتلر

If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of

اگر زندگی را دوست دارید، زمان را تلف نکنید، زیرا زمان چیزی است که زندگی از آن تشکیل شده است.

 • بروس لی

Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best

زندگی مستلزم این نیست که ما بهترین باشیم، فقط باید بهترین تلاش خود را بکنیم

 • اچ جکسون براون جونیور

متن انگیزشی انگلیسی در مورد موفقیت

Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm
موفقیت، راه رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق است.

 • وینستون چرچیل

Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it

موفقیت این است که خودتان را دوست داشته باشید، کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید و نحوه انجام آن را دوست داشته باشید.

 • مایا آنجلو

The only place success comes before work is in the dictionary

تنها جایی که موفقیت قبل از کار می آید در فرهنگ لغت است.

 • وینس لومباردی

Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts

موفقیت نهایی نیست؛ شکست کشنده نیست: این شجاعت ادامه دادن است که مهم است.

 • وینستون چرچیل

Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes but they don’t quit.

به نظر می آید موفقیت با تلاش مرتبط باشد. افراد موفق به حرکت ادامه می دهند. آنها اشتباه می کنند اما دست از کار نمی کشند.

 • کنراد هیلتون

Success in business requires training and discipline and hard work. But if you’re not frightened by these things, the opportunities are just as great today as they ever were

موفقیت در تجارت مستلزم آموزش و انضباط و سخت کوشی است. اما اگر از این چیزها نمی‌ترسید ، فرصت ‌ها امروز هم مثل همیشه عالی هستند..

 • دیوید راکفل

Success is where preparation and opportunity meet (بابی آنسر)

متن انگیزشی انگلیسی / موفقیت جایی است که آمادگی و فرصت به هم می رسند

Success is a matter of sticking to a set of common sense principles anyone can master

موفقیت، پایبندی به مجموعه ای از اصول عقل سلیم است که هر کسی می تواند بر آن مسلط باشد.

 • ارل نایتینگل

Behind every successful man there’s a lot of unsuccessful years

پشت سر هر مرد موفقی سال های ناموفق زیادی وجود دارد.

 • باب براون

Other people’s success spurs me on to do well and gives me motivation

موفقیت دیگران مرا تشویق می کند تا خوب کار کنم و به من انگیزه می دهد.

 • نیکلاس هولت

Try not to become a man of success, but a man of value

سعی نکنید شخص موفقی باشید، بلکه شخصی با ارزش شوید.

 • آلبرت انیشتین

Accomplishing goals is not success. How much you expand in the process is

رسیدن به اهداف موفقیت نیست. موفقیت این است که چقدر در این فرآیند رشد می کنید.

 • برایانا ویست

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up

بسیاری از شکست‌های زندگی افرادی هستند که نمی دانستند هنگام تسلیم شدن چقدر به موفقیت نزدیک بودند.

 • توماس ادیسون

It is hard to fail but it is worse never to have tried to succeed

شکست خوردن سخت است اما بدتر این است که هرگز برای موفقیت تلاش نکرده باشید.

 • تدی روزولت

The master has failed more times than the beginner has even tried

استاد بارها و بارها بیشتر از آنچه مبتدی حتی امتحان کرده است ، شکست خورده است.

 • استیون مک کرانی

متن انگیزشی انگلیسی در مورد شکست

The secret of life is to fall seven times and to get up eight times

راز زندگی این است که هفت بار زمین بخوری و هشت بار بلند شوی.

 • پائولو کوئیلو

“I can accept failure. Everyone fails at something. But I can’t accept not trying

“من می توانم شکست را بپذیرم. هر کسی در چیزی شکست می خورد. اما من نمی توانم تلاش نکردن را بپذیرم.

 • مایکل جوردن

It’s fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure

جشن گرفتن موفقیت خوب است، اما مهم تر این است که به درس های شکست توجه کنیم.

 • بیل گیتس

Don’t fear failure — not failure, but low aim is the crime. In great attempts, it is glorious even to fail

از شکست نترسید – شکست نه ، بلکه هدف کوچک داشتن جرم است. در تلاش‌های بزرگ، حتی شکست خوردن هم شکوهمند است.

 • بروس لی

One who fears failure limits his activities

کسی که از شکست می ترسد، فعالیت هایش را محدود می کند.

 • هنری فورد

You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try

اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید، اما اگر تلاش نکنید محکوم به فنا هستید.

 • بورلی سیلز

Do not judge me by my successes; judge me by how many times I fell down and got back up again

من را با موفقیت هایم قضاوت نکنید. من را بر اساس چند بار زمین خوردن و دوباره بلند شدنم قضاوت کنید.

 • نلسون ماندلا

Failure is only the opportunity more intelligently to begin again

شکست فقط فرصتی برای شروع دوباره هوشمندانه تر است.

 • هنری فورد

Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts

موفقیت نهایی نیست، شکست کشنده نیست، این شجاعت ادامه دادن است که مهم است.

 • وینستون اس. چرچیل
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید