سه کاری که پولدارهای واقعی هرگز انجام نمی‌دهند!

فایل صوتی چهار کاری که پولدارهای خودساخته انجام می‌دهند اما فقیرها نمی‌دانند‍!